44190296 350013338900174 851715186145361920

ibm sa thải hơn 1.000 nhân viên

kosxu